Aktualnoœci

2018-05-15.


Zarzšd SM Bystrzyca  ogˆłasza na  28 maja  2018r  godz. 1000
przetarg nieograniczony
lokalu  mieszkalnego znajdujšcego się w Bystrzycy Kˆłodzkiej  ul. Osiedle Szkolne  5E/ 68  

Lokal  mieszkalny  ma pow. użytkowš 37,63m2, jest na II piętrze budynku  przy ul.  Osiedle Szkolne  5E  w Bystrzycy Kˆłodzkiej.  
W/w lokal można oglšdać po skontaktowaniu się z dziaˆłem  technicznym  Spóˆdzielni   tel. 74 8 117 832


<<<<<<<<<< pełny tekst ogłoszenia >>>>>>>>


2018-03-13.

Zarzšd SM Bystrzyca przedstawia
plan remontów na rok 2018
2018-03-06.

Zarzšd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2017

W załšczonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lšdka Zdroju
 
<<<<<<<wykonanie planu remontów za rok 2017>>>>>>>>

2017-12-18.

ZARZĽD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
ZALECA UŻYTKOWNIKOM LOKALI ROZSZCZELNIANIE OKIEN W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PIECYKÓW GAZOWYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY.
ROZSZCZELNIANIE OKIEN POPRAWIA CYRKULACJĘ POWIETRZA W LOKALU I USPRAWNIA  ODPROWADZANIE SPALIN A TYM SAMYM ZMNIEJSZA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (CZADEM)


WIĘCEJ O PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ W ZAKŁADCE ADMINISTRACJA

                                                     Kierownik GZM
                                                      Antoni Scelina

2017-11-28INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

W zwišzku z wdrażaniem usprawnień dotyczšcych obsługi Państwa wpłat za lokale mieszkalne i garaże informujemy iż w pierwszym kwartale 2018 roku każdy z Państwa otrzyma informację o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego, na który będziecie państwo dokonywać wpłat za swoje lokale mieszkalne i garaże.
Oferujemy możliwoœć wyboru banku w jakich preferujecie Państwo dokonywanie  wpłat. Do wyboru sš następujšce banki:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin oddział w Bystrzycy Kł.

Bank PKO BP SA Oddział w Kłodzku

Bank Spółdzielczy Oddział w Kłodzku


W najbliższych dniach otrzymacie Państwo do swoich lokali papierowy formularz, na którym będzie można wybrać preferowany bank poprzez zaznaczenie go znakiem   X  .  Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do biura SM Bystrzyca. 
Termin dostarczenia  formularza to 15.12.2017r.
W przypadku nie dostarczenia formularza numer rachunku zostanie nadany w wybranym przez Spółdzielnię banku.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego. W celu usprawnienia komunikacji na formularzach prosimy podać adres swojej skrzynki e-mail.   

2017-09-19.

Zarzšd SM Bystrzyca przedstawia
 skorygowany plan remontów na rok 2017.
W załšczonym do otwarcia pliku zamieszczone sš budynki w Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesiu oraz Lšdku Zdroju. 
2017-09-12.

Przedstawiamy rozliczenia kosztów i dochodów dotyczšcych eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci za rok 2016.

Osiedle Szkolne 1    Osiedle Szkolne 2     Osiedle Szkolne 3      Osiedle Szkolne 4      Osiedle Szkolne 5      Osiedle Szkolne 10     Osiedle Szkolne 10 b      Osiedle Szkolne 11      Osiedle Szkolne 14    Osiedle Szkolne 15    

Konopnickiej 2           1000-lecia PP 4           1000-lecia PP 8      Wojska Polskiego 27

Plac Wolnoœci 22-24 Międzylesie     Wojska Polskiego 20 Międzylesie    Chrobrego 1 Międzylesie  

Lšdek Zdrój


2017-01-01Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałš nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia
15 lipca 2016r. ulegajš zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi 16 zł za osobę miesięcznie.
Stawka za odpady zmieszane pozostaje bez zmian i wynosi 20 zł za osobę miesięcznie.
Stawka za pištš i kolejne osoby wynosi 2zł miesięcznie.


Nowe opłaty obowišzujš od 1.01.2017r.
Zmiany wynikajšce z opłat zostanš ujęte w nowych wymiarach czynszu.


 Tekst uchwały: http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=45115

2016-10-20.

Zarzšd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej posiada do sprzedania lokal mieszkalny położony:

LĽDEK ZDRÓJ ul. STRAŻACKA 2 / 10

o pow. użytk. 63,98m2 położony na III piętrze budynku przy ul. Strażackiej 2 w Lšdku Zdrój.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni tel. 74 8 110 -940 lub 509 215 511.

2016-06-08.

Zarzšd SM Bystrzyca przedstawia skorygowany plan remontów na 2016 rok2016-05-12.

Zarzšd SM Bystrzyca  przedstawia 
rozliczenie kosztów i dochodów dotyczšcych eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r
 
2016-02-19Prezentujemy plan i wykonanie remontów za 2015r

Zarzšd SM Bystrzyca przedstawia pliki z danymi dotyczšcymi planu remontów na 2015r  oraz rozliczenie wykonania planu  za 2015r

Plan_remontów_na_2015r                    Wykonanie_planu_remontów_na_2015r     


2016-02-19.

Uwaga.   Obowišzuje nowy STATUT SM Bystrzyca.

SprawdŸ w zakładce :    statuty i regulaminy    lub naciœnij ten link   

2015-07-29.

Uprzejmie  informujemy, że w zwišzku z wejœciem w życie od 01.02.2015r. 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porzšdku i czystoœci w gminach
zmieniajš się zasady składania deklaracji oraz wysokoœci opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat za odpady
.

 Od miesišca paŸdziernika Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej
będzie wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami za swoich mieszkańców.

Opłata ta będzie stanowić składnik czynszu. W zwišzku ze zmianš prosimy o
złożenie do sekretariatu Spółdzielni oœwiadczenia na potrzeby sporzšdzania
deklaracji zbiorczej w terminie do 30 sierpnia 2015r.


 oœwiadczenie_druk

Jednoczeœnie informujemy, że mieszkańcy, którzy dokonali opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów z góry (tj. za miesišce od paŸdziernika
2015 r. i dalej), winni zwrócić się pisemnie do Gminy o zwrot nadpłat lub o
przeksięgowanie ich na konto Spółdzielni.


2015-06-02PLANY REMONTÓW i ROZLICZENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA BUDYNKÓW

Zapoznaj się z zamieszczonymi planami remontów na rok 2015.

...Plan.remontów.na.rok.2015....


Przedstawiamy plan oraz wykonanie remontów za rok 2014.

...Plan.oraz.wykonanie.remontów.za.rok.2014...


Rozliczenie kosztów i dochodów dotyczšcych eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r

...........plik_z_rozliczeniami_dla_poszczególnych_nieruchomoœci............


2015-03-31. ........................................ O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka i loggia. Mieszkanie znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej na Osiedlu Szkolnym  na III pietrze.

Kontakt: mazurjwd@gmail.com
 

2014-11-15Postanowienie Sšdowe

Prezentujemy postanowienie Sšdu Okręgowego w Œwidnicy

Pełny tekst postanowienia Sšdu z dnia 10.09.2014r    


2014-11-13Powierzchnia biurowa do wynajęcia

ZARZĽD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  ZAWIADAMIA IŻ POSIADA
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIĘ  BIUROWĽ   - 100m2.
POŁOŻONĽ NA I PIĘTRZE PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO W BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ  UL.  OSIEDLE  SZKOLNE  10.
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA ZARZĽD SM  W BYSTRZYCY  KŁ.   TEL.  502 240 504


2014-06-06Plan remontów na rok 2014


Plan remontów w SM Bystrzyca na rok 2014    


2014-05-27.

UNIQA - poradniki likwidacji szkód znajdziesz w zakładce ADMINISTRACJA


2014-05-27.

Przedstawiamy rozliczenie kosztów i dochodów dotyczšcych utrzymania i eksploatacji poszczególnych budynków w roku 2013

Bystrzyca Kłodzka:
1000_Lecia_PP_4            1000_Lecia_PP_8         Konopnickiej_2    
Woj_Polskiego_27           Oœ_Szkolne_1               Oœ_Szkolne_2          
Oœ_Szkolne_3                 Oœ_Szkolne_4               Oœ_Szkolne_5     
Oœ_Szkolne_10               Oœ_Szkolne_10b            Oœ_Szkolne_11     
Oœ_Szkolne_14               Oœ_Szkolne_15                

Międzylesie: Chrobrego_1     Pl_Wolnoœci_22_2 4    Wojska_Polskiego_20

Lšdek Zdrój:    Rynek_15_Słodowa_2_Strażacka2  

2014-04-22Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu


Pełny tekst ogłoszenia dotyczšcego wyboru najkorzystniejszej oferty na:
- remont dachu budynku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 27 B-D
- częœciowego remontu dachów budynków na Oœ. Szkolnym 14c i 15c
-
częœciowego remontu dachu budynku Oœ. Szkolne 5abc  
- częœciowego remontu dachu budynku Oœ. Szkolne 4abc
znajdziesz w INFORMACJACH I OGŁOSZENIACH


2014-04-08ZAMIENIĘ MIESZKANIE


Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze na Osiedlu Szkolnym na mniejsze.

tel: 723 347 8542014-03-20.

Wykonanie planu remontów za 2013r -> zakładka INFORMACJE i OGŁOSZENIA 


2013-12-10.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSIADA DO WYDZIERŻAWIENIA JEDNO MIEJSCE POD GARAŻ BLASZANY PRZY UL. OSIEDLOWEJ. ZAINTERESOWANĽ OSOBĘ POSIADAJĽCĽ UDZIAŁ CZŁONKOWSKI W SPÓŁDZIELNI PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM GZM.


2013-12-10.

          INFORMACJA   DLA   CZŁONKÓW    SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ        
Zarzšd  Spółdzielni Mieszkaniowej w  Bystrzycy   Kłodzkiej   informuje  członków  Spółdzielni, iż  pożytki   z działalnoœci    Spółdzielni   zostanš   przyznane każdemu  członkowi  Spółdzielni.
 
             Koszty i przychody   każdej  nieruchomoœci  zostały    rozliczone  indywidualnie. 
W oparciu o przedstawione  rozliczenia,  które sš   dostępne  na  stronie internetowej  Spółdzielni oraz do wglšdu w biurze Spółdzielni, powstała nadwyżka kosztów nad przychodami.  Powstała  kwota  do zapłaty  wynikajšcš z  rozliczenia dla  osób nie będšcych   członkami spółdzielni , zostanie rozłożona  na  12  rat, poczšwszy od miesišca  marca  2014r.
             Członkowie spółdzielni nie zostanš obcišżeni powyższymi kosztami, z uwagi  na przysługujšce  Państwu prawo otrzymania pożytków  i  tym samym  opłaty za  utrzymanie  lokalu pozostanš   w niezmienionej wysokoœci. Analiza działalnoœci Spółdzielni  za okres 10-ciu  miesięcy   2013 roku  pozwala  stwierdzić, że za ten okres spółdzielnia odnotowała nadwyżkę przychodów nad  kosztami  (zysk)  zarówno na działalnoœci gospodarki zasobami mieszkaniowymi jak i na działalnoœci    gospodarczej poprzez  obniżenie  kosztów  prowadzonej działalnoœci. W  terminie  do 15  grudnia  2013r  zostanie przedłożone rozliczenie  kosztów i dochodów  za okres  10 miesięcy na każdš nieruchomoœć. Zarzšd  Spółdzielni  Mieszkaniowej w  Bystrzycy  Kłodzkiej informuje, iż  sytuacja  finansowa  spółdzielni  w roku 2013 jest stabilna.
Uchwała nr 19 z 2013r w sprawie podziału pożytków z własnej działalnoœci SM Bystrzyca oraz ustalenie sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami   uchwała_nr_19_2013   

2013-09-19ROZLICZENIE KOSZTÓW I DOCHODÓW NIERUCHOMOŒCI ZA 2012r

Przedstawiamy rozliczenia kosztów i dochodów dotyczšcych eksploatacji i utrzymania nieruchomoœci za okres od 1.01.2012r do 31.12.2012r

Bystrzyca Kł.  Osiedle Szkolne 1 ,
Osiedle Szkolne 2 , Osiedle Szkolne 3 , Osiedle Szkolne 4 , Osiedle Szkolne 5 , Osiedle Szkolne 6 , Osiedle Szkolne 10b , Osiedle Szkolne 11 , Osiedle Szkolne 13 , Osiedle Szkolne 14 , Osiedle Szkolne 15
Bystrzyca Kł. Osiedlowa  1-3 , Osiedlowa 5-11 , Osiedlowa 13-15 , Wojska Polskiego 27, 1000_LPP. 4 , 1000_LPP 8 , Konopnickiej 1 , Konopnickiej 2 
Międzylesie Chrobrego 1 A_D , Pl. Wolnoœci 22-24Wojska Polskiego 20 
Lšdek Zdrój Rynek 15, Słodowa 2, Strażacka 22013-09-17.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomoœci   >>>>>>.czytaj_całoœć>>>>>>> 

2013-06-29.


INFORMACJA BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NA TEMAT NOWEGO SPOSOBU GOSPODARKI ODPADAMI.
>>>>>>>>CZYTAJ_CAŁOŒĆ>>>>>>>>>>

2013-06-25.

UWAGA.            Ogłoszenia dotyczšce wynajmu lokali znajdziesz w zakładce INFORMACJE i OGŁOSZENIA oraz SPRZEDAŻ LOKALI


2013-04-02.

   INFORMACJA  O  STREFIE  SPÓŁDZIELCY  DLA  CZŁONKÓW  SM BYSTRZYCA
  Od dnia 15.03.2013r trwa procedura wydawania loginów i haseł do strefy spółdzielcy gdzie będzie dostęp do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwał. Więcej informacji na ten temat znajdziesz_tu. Cały czas wszystkie dokumenty dostępne sš w sekretariacie. Zainteresowanych zapraszamy.
                  
                        Z A L E C E N I E
  Zarzšd   SM Bystrzyca  w oparciu o przeprowadzone przeglšdy  instalacji kominowych zobowišzuje wszystkich najemców i właœcicieli lokali mieszkalnych do zamontowania  nawiewników powietrza  w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych. >>>>>Czytaj więcej>>>>>> 


   
               SM Bystrzyca posiada do wynajęcia salę konferencyjnš 
                    >>>>>>>przeczytaj ofertę>>>>>>>
   


  UWAGA !       Zarzšd SM Bystrzyca wynegocjował w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   korzystny   pakiet dobrowolnego, kompleksowego  ubezpieczenia  mieszkania   ze  składkš  płatnš  przy czynszu.     >>>>czytaj dalej>>>> 


   PORADY DZIAŁU TECHNICZNEGO sš w zakładce    Administracja 
   ZGŁASZANIE AWARII serwis internetowy

Design by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej