Aktualności

2020-06-09.

Bystrzyca Kłodzka 09.06.2020r.


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni , Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień

4 lipca ( sobota ) 2020 roku o godz. 1000

W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej (świetlica) - Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 10Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium zebrania.

 2. Odczytanie listy pełnomocników.

 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 4. Wybór Komisji:

  1. mandatowo- skrutacyjnej

  2. wyborczej

  3. wnioskowej

 5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2019 oku.

 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.

 9. Wybory do Rady Nadzorczej ( kadencja 2020- 2023) – podjęcie uchwały.

 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 11. Przedstawienie sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019rok.

 13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu:

  1. z działalności za 2019 rok - dyskusja

  2. o realizowanych zadaniach gospodarczych i zamierzeniach na 2020 rok – dyskusja

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 rok.

 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 rok.

  2. podziału zysku z działalności gospodarczej za 2019 rok.

  3. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Spółdzielnia do następnego Walnego Zgromadzenia w 2021 roku

  4. zbycia działki gruntu nr 52/42 na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 16. Przyjęcie wniosków z protokołu Komisji wnioskowej.

 17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi przedmiotem obrad w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Osiedle Szkolne 10 od poniedziałku do piątku w godz. 8. 00 – 14.30, a także na stronie internetowej spółdzielni www.smbystrzyca.pl ( STREFA SPÓŁDZIELCY) od dnia br. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu zobowiązane są do zakrycia ust i nosa ( maseczki, przyłbice itp.)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega możliwość odwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy zostaną wprowadzone zakazy lub ograniczenia zgromadzeń w związku z epidemią SARC Cov-2.

w załączeniu: ogłoszenie - porządek obrad


2019-03-21.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

plan remontów na rok 2019

W załączonym pliku zamieszczono plan remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju
 
2019-03-20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2018

W załączonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju
 
2018-11-27.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kł. zawiadamia, iż w dniu 22 listopada 2018r rozpoczęła się

lustracja pełnej działalności

Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej za lata 2015 - 2017.

2018-08-28.2018-03-13.

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia
plan remontów na rok 2018
2018-03-06.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawia

wykonanie planu remontów w roku 2017

W załączonym pliku zamieszczono wykonanie planu remontów budynków Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia i Lądka Zdroju
 
<<<<<<<wykonanie planu remontów za rok 2017>>>>>>>>

2017-12-18.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
ZALECA UŻYTKOWNIKOM LOKALI ROZSZCZELNIANIE OKIEN W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PIECYKÓW GAZOWYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY.
ROZSZCZELNIANIE OKIEN POPRAWIA CYRKULACJĘ POWIETRZA W LOKALU I USPRAWNIA  ODPROWADZANIE SPALIN A TYM SAMYM ZMNIEJSZA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (CZADEM)


WIĘCEJ O PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI POMIESZCZEŃ W ZAKŁADCE ADMINISTRACJA

                                                     Kierownik GZM
                                                      Antoni Scelina

2017-09-19.

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia
 skorygowany plan remontów na rok 2017.
W załączonym do otwarcia pliku zamieszczone są budynki w Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesiu oraz Lądku Zdroju. 
2017-09-12.

Przedstawiamy rozliczenia kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za rok 2016.

Osiedle Szkolne 1    Osiedle Szkolne 2     Osiedle Szkolne 3      Osiedle Szkolne 4      Osiedle Szkolne 5      Osiedle Szkolne 10     Osiedle Szkolne 10 b      Osiedle Szkolne 11      Osiedle Szkolne 14    Osiedle Szkolne 15    

Konopnickiej 2           1000-lecia PP 4           1000-lecia PP 8      Wojska Polskiego 27

Plac Wolności 22-24 Międzylesie     Wojska Polskiego 20 Międzylesie    Chrobrego 1 Międzylesie  

Lądek Zdrój


2017-01-01Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/240/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia
15 lipca 2016r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi 16 zł za osobę miesięcznie.
Stawka za odpady zmieszane pozostaje bez zmian i wynosi 20 zł za osobę miesięcznie.
Stawka za piątą i kolejne osoby wynosi 2zł miesięcznie.


Nowe opłaty obowiązują od 1.01.2017r.
Zmiany wynikające z opłat zostaną ujęte w nowych wymiarach czynszu.


 Tekst uchwały: http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=45115

2016-10-20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bystrzycy Kłodzkiej posiada do sprzedania lokal mieszkalny położony:

LĄDEK ZDRÓJ ul. STRAŻACKA 2 / 10

o pow. użytk. 63,98m2 położony na III piętrze budynku przy ul. Strażackiej 2 w Lądku Zdrój.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni tel. 74 8 110 -940 lub 509 215 511.

2016-06-08.

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia skorygowany plan remontów na 2016 rok2016-05-12.

Zarząd SM Bystrzyca  przedstawia 
rozliczenie kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r
 
2016-02-19Prezentujemy plan i wykonanie remontów za 2015r

Zarząd SM Bystrzyca przedstawia pliki z danymi dotyczącymi planu remontów na 2015r  oraz rozliczenie wykonania planu  za 2015r

Plan_remontów_na_2015r                    Wykonanie_planu_remontów_na_2015r     


2016-02-19.

Uwaga.   Obowiązuje nowy STATUT SM Bystrzyca.

Sprawdź w zakładce :    statuty i regulaminy    lub naciśnij ten link   

2015-07-29.

Uprzejmie  informujemy, że w związku z wejściem w życie od 01.02.2015r. 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
zmieniają się zasady składania deklaracji oraz wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia opłat za odpady
.

 Od miesiąca października Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej
będzie wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami za swoich mieszkańców.

Opłata ta będzie stanowić składnik czynszu. W związku ze zmianą prosimy o
złożenie do sekretariatu Spółdzielni oświadczenia na potrzeby sporządzania
deklaracji zbiorczej w terminie do 30 sierpnia 2015r.


 oświadczenie_druk

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy, którzy dokonali opłat za odbiór i
zagospodarowanie odpadów z góry (tj. za miesiące od października
2015 r. i dalej), winni zwrócić się pisemnie do Gminy o zwrot nadpłat lub o
przeksięgowanie ich na konto Spółdzielni.


2015-06-02PLANY REMONTÓW i ROZLICZENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA BUDYNKÓW

Zapoznaj się z zamieszczonymi planami remontów na rok 2015.

...Plan.remontów.na.rok.2015....


Przedstawiamy plan oraz wykonanie remontów za rok 2014.

...Plan.oraz.wykonanie.remontów.za.rok.2014...


Rozliczenie kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r

...........plik_z_rozliczeniami_dla_poszczególnych_nieruchomości............


2015-03-31. ........................................ O G Ł O S Z E N I E

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka i loggia. Mieszkanie znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej na Osiedlu Szkolnym  na III pietrze.

Kontakt: mazurjwd@gmail.com
 

2014-11-15Postanowienie Sądowe

Prezentujemy postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

Pełny tekst postanowienia Sądu z dnia 10.09.2014r    


2014-11-13Powierzchnia biurowa do wynajęcia

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  ZAWIADAMIA IŻ POSIADA
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIĘ  BIUROWĄ   - 100m2.
POŁOŻONĄ NA I PIĘTRZE PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO W BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ  UL.  OSIEDLE  SZKOLNE  10.
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA ZARZĄD SM  W BYSTRZYCY  KŁ.   TEL.  502 240 504


2014-06-06Plan remontów na rok 2014


Plan remontów w SM Bystrzyca na rok 2014    


2014-05-27.

UNIQA - poradniki likwidacji szkód znajdziesz w zakładce ADMINISTRACJA


2014-05-27.

Przedstawiamy rozliczenie kosztów i dochodów dotyczących utrzymania i eksploatacji poszczególnych budynków w roku 2013

Bystrzyca Kłodzka:
1000_Lecia_PP_4            1000_Lecia_PP_8         Konopnickiej_2    
Woj_Polskiego_27           Oś_Szkolne_1               Oś_Szkolne_2          
Oś_Szkolne_3                 Oś_Szkolne_4               Oś_Szkolne_5     
Oś_Szkolne_10               Oś_Szkolne_10b            Oś_Szkolne_11     
Oś_Szkolne_14               Oś_Szkolne_15                

Międzylesie: Chrobrego_1     Pl_Wolności_22_2 4    Wojska_Polskiego_20

Lądek Zdrój:    Rynek_15_Słodowa_2_Strażacka2  

2014-04-22Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu


Pełny tekst ogłoszenia dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na:
- remont dachu budynku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 27 B-D
- częściowego remontu dachów budynków na Oś. Szkolnym 14c i 15c
-
częściowego remontu dachu budynku Oś. Szkolne 5abc  
- częściowego remontu dachu budynku Oś. Szkolne 4abc
znajdziesz w INFORMACJACH I OGŁOSZENIACH


2014-04-08ZAMIENIĘ MIESZKANIE


Zamienię mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze na Osiedlu Szkolnym na mniejsze.

tel: 723 347 8542014-03-20.

Wykonanie planu remontów za 2013r -> zakładka INFORMACJE i OGŁOSZENIA 


2013-12-10.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POSIADA DO WYDZIERŻAWIENIA JEDNO MIEJSCE POD GARAŻ BLASZANY PRZY UL. OSIEDLOWEJ. ZAINTERESOWANĄ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UDZIAŁ CZŁONKOWSKI W SPÓŁDZIELNI PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM GZM.


2013-12-10.

          INFORMACJA   DLA   CZŁONKÓW    SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ        
Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej w  Bystrzycy   Kłodzkiej   informuje  członków  Spółdzielni, iż  pożytki   z działalności    Spółdzielni   zostaną   przyznane każdemu  członkowi  Spółdzielni.
 
             Koszty i przychody   każdej  nieruchomości  zostały    rozliczone  indywidualnie. 
W oparciu o przedstawione  rozliczenia,  które są   dostępne  na  stronie internetowej  Spółdzielni oraz do wglądu w biurze Spółdzielni, powstała nadwyżka kosztów nad przychodami.  Powstała  kwota  do zapłaty  wynikającą z  rozliczenia dla  osób nie będących   członkami spółdzielni , zostanie rozłożona  na  12  rat, począwszy od miesiąca  marca  2014r.
             Członkowie spółdzielni nie zostaną obciążeni powyższymi kosztami, z uwagi  na przysługujące  Państwu prawo otrzymania pożytków  i  tym samym  opłaty za  utrzymanie  lokalu pozostaną   w niezmienionej wysokości. Analiza działalności Spółdzielni  za okres 10-ciu  miesięcy   2013 roku  pozwala  stwierdzić, że za ten okres spółdzielnia odnotowała nadwyżkę przychodów nad  kosztami  (zysk)  zarówno na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jak i na działalności    gospodarczej poprzez  obniżenie  kosztów  prowadzonej działalności. W  terminie  do 15  grudnia  2013r  zostanie przedłożone rozliczenie  kosztów i dochodów  za okres  10 miesięcy na każdą nieruchomość. Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej w  Bystrzycy  Kłodzkiej informuje, iż  sytuacja  finansowa  spółdzielni  w roku 2013 jest stabilna.
Uchwała nr 19 z 2013r w sprawie podziału pożytków z własnej działalności SM Bystrzyca oraz ustalenie sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami   uchwała_nr_19_2013   

2013-09-19ROZLICZENIE KOSZTÓW I DOCHODÓW NIERUCHOMOŚCI ZA 2012r

Przedstawiamy rozliczenia kosztów i dochodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości za okres od 1.01.2012r do 31.12.2012r

Bystrzyca Kł.  Osiedle Szkolne 1 ,
Osiedle Szkolne 2 , Osiedle Szkolne 3 , Osiedle Szkolne 4 , Osiedle Szkolne 5 , Osiedle Szkolne 6 , Osiedle Szkolne 10b , Osiedle Szkolne 11 , Osiedle Szkolne 13 , Osiedle Szkolne 14 , Osiedle Szkolne 15
Bystrzyca Kł. Osiedlowa  1-3 , Osiedlowa 5-11 , Osiedlowa 13-15 , Wojska Polskiego 27, 1000_LPP. 4 , 1000_LPP 8 , Konopnickiej 1 , Konopnickiej 2 
Międzylesie Chrobrego 1 A_D , Pl. Wolności 22-24Wojska Polskiego 20 
Lądek Zdrój Rynek 15, Słodowa 2, Strażacka 22013-09-17.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości   >>>>>>.czytaj_całość>>>>>>> 

2013-06-29.


INFORMACJA BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NA TEMAT NOWEGO SPOSOBU GOSPODARKI ODPADAMI.
>>>>>>>>CZYTAJ_CAŁOŚĆ>>>>>>>>>>

2013-06-25.

UWAGA.            Ogłoszenia dotyczące wynajmu lokali znajdziesz w zakładce INFORMACJE i OGŁOSZENIA oraz SPRZEDAŻ LOKALI


2013-04-02.

   INFORMACJA  O  STREFIE  SPÓŁDZIELCY  DLA  CZŁONKÓW  SM BYSTRZYCA
  Od dnia 15.03.2013r trwa procedura wydawania loginów i haseł do strefy spółdzielcy gdzie będzie dostęp do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjętych uchwał. Więcej informacji na ten temat znajdziesz_tu. Cały czas wszystkie dokumenty dostępne są w sekretariacie. Zainteresowanych zapraszamy.
                  
                        Z A L E C E N I E
  Zarząd   SM Bystrzyca  w oparciu o przeprowadzone przeglądy  instalacji kominowych zobowiązuje wszystkich najemców i właścicieli lokali mieszkalnych do zamontowania  nawiewników powietrza  w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych. >>>>>Czytaj więcej>>>>>> 


   
               SM Bystrzyca posiada do wynajęcia salę konferencyjną 
                    >>>>>>>przeczytaj ofertę>>>>>>>
   


  UWAGA !       Zarząd SM Bystrzyca wynegocjował w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   korzystny   pakiet dobrowolnego, kompleksowego  ubezpieczenia  mieszkania   ze  składką  płatną  przy czynszu.     >>>>czytaj dalej>>>> 


   PORADY DZIAŁU TECHNICZNEGO są w zakładce    Administracja 
   ZGŁASZANIE AWARII serwis internetowy

Design by ProjektB, © Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej